برنامه حرکت قطار

نام قطار

 

سازمان قطار

قیمت(ریال)

ساعت حرکت از مبدأ

روزهای حرکت از مبدأ

ساعت ورود به مقصد

ساعت حرکت از مقصد

روزهای حرکت از مقصد

ساعت ورود به مبدأ

ترن ست یزد

تندروي پرديس

200000

06:10

همه روزه

11:30

15:55

همه روزه

21:15

ترن ست یزد

تندروي پرديس

200000

16:15

همه روزه

22:10

06:20

همه روزه

11:40

یزد 1

درجه یک 6تخته

اتوبوسی دوطبقه

230000

150000

20:00

همه روزه

03:55

22:15

همه روزه

06:40

یزد- کرمان

اتوبوسي دوطبقه

100000

5:25

همه روزه

10:50

12:10

همه روزه

17:45

یزد-بندرعباس

درجه يك6تخته

240000

18:15

یک روزدرمیان

04:55

17:50

یک روزدرمیان

5:15

برنامه حركت قطارهاي مسافري از تاريخ 11/03/1392 لغايت 10/07/1392