Yazd

Thursday, 30 Dey 1400

Online Booking

 

همه چیز در مورد تورها

Question: 

 

 آیا دوره آموزشی مرتبط با رصد دارید؟

 

Answer:

 

مجهزترین رصد خانه ایران در شهرستان تفت قرار دارد  و با شهرستان یزد  تنها 20 کیلومتر فاصله دارد. دوره های متعدد آموزش مقدماتی و تخصصی "نجوم و هوا فضا" در آن برگزار می شود.

 Submit Date: 2018-06-09
 
 Visit Count: 1338