Yazd

Wednesday, 15 Tir 1401

Online Booking

 

سوالات کلی

Question: 

 

 بازار مسگرهای یزد هنوز فعال است؟

 

Answer:

 

بازار مسگرها در خیابان قیام قرار دارد. خوشبختانه با روی آوردن مجدد مردم به ظروف مسی جهت پخت و پز و یا حتی لوازم دکوری ،رونقی دوباره گرفت و بازدیدکنندگان زیادی از داخل و خارج از کشور دارد.

 Submit Date: 2018-06-11
 
 Visit Count: 1463