Yazd

Thursday, 30 Dey 1400

Online Booking

 

همه چیز در مورد تورها

Question: 

 

 آیا برای بازدید ازاماکن داخل شهر باید ورودیه پرداخت؟

 

Answer:

 

طبق مصوبه میراث برای بازدید از اماکن پرداخت  ورودیه الزامی است. اگر توری از ما بگیرید پرداخت ورودیه مسافرین ایرانی را شامل می شود اما پرداخت ورودیه های مسافرین خارجی  به عهده خودشان است.

 Submit Date: 2018-06-09
 
 Visit Count: 1361